Alle berichten van wim

Jeugdkerk in De Rank

Op zondag 16 december is er weer Jeugdkerk in ‘De Rank’.
We beginnen om 10.00 uur, maar je kunt al vanaf 09.30 uur terecht.

De betekenis van Kerst 

Op dinsdagavond 11 december wordt in Daams’ Molen een avond georganiseerd over de betekenis van Kerst. Ds. Lavooij en ds. Heslinga zullen de betekenis van Kerst bespreken. De avond is voor iedereen toegankelijk en is de eerste avond in een serie avonden over de betekenis van kerkelijke feestdagen. Elke avond kan apart gevolgd worden. 

Kerst wordt al jaren uitbundig gevierd. In Vaassen zien we een Kerstmarkt, de winkels zijn fraai versierd en op bedrijven vinden allerlei kerstbijeenkomsten plaats. Maar wat betekent Kerst nu eigenlijk binnen de christelijke traditie, wat is de bron en diepere betekenis achter het Kerstverhaal. 

De voorgangers constateren dat mensen enerzijds steeds minder weten van Kerst en anderzijds dat er bij veel mensen ook juist steeds meer belangstelling voor komt. De drempel om voor deze informatie naar een kerk te komen is voor hen wellicht te hoog en daarom is gekozen om deze avonden op neutraal terrein te houden.  

Alhoewel deze avond vooral bedoeld is voor mensen die geen of niet veel kerkelijke binding hebben, zijn ook degenen die meer kerkelijk betrokken zijn van harte welkom om hierover met beide predikanten in gesprek te gaan. 

De bijeenkomst wordt op dinsdagavond 11 december 2018  van 19.30-21.30 uur gehouden in Koffie- en Theehuys ‘De Korenmolen’ in Daams’ molen aan de Jan Mulderstraat in Vaassen. De data van de overige bijeenkomsten zijn 2 april 2019 (Goede Vrijdag en Pasen) en 21 mei 2019 (Pinksteren). Wie deel wil nemen kan zich aanmelden bij ds. Lavooij (ds.lavooij@gmail.com of 0578-842460). Deelname aan deze avond is gratis. De lekkere koffie of thee zijn op eigen kosten. 

Lessons & Carols

Op zondag 16 december is de avonddienst weer gewijd aan Lessons & Carols. Deze dienst is inmiddels een traditie geworden en de voorbereidingen ervoor zijn afgerond. Ds. B. Heslinga gaat voor in de dienst. Een projectkoor onder leiding van Peter Witteveen zal samen met de gemeente de liederen zingen. De lezingen worden verzorgd door leden van verschillende kerken in Vaassen. De dienst begint om 19.00 uur en iedereen is van harte welkom.

Liturgisch bloemstuk Eeuwigheidszondag 2018

  

Vandaag herdenken we de gemeenteleden die uit onze kring zijn weggevallen.
Voor ieder van hen staat er een kaars en een steentje met hun naam.
Klimop verbindt als teken van hoop de stenen met het bloemstuk.
De bladeren van de vingerplant verbeelden Gods dragende handen.
De witte bloemen staan voor licht
Wij steken de kaarsen aan ter herinnering aan de overledenenen we mogen hen geborgen weten in Gods Licht.

Eeuwigheidszondag 2018

De laatste zondag van het kerkelijk jaar noemen we Eeuwigheidszondag. Op deze zondag gedenken we alle gemeenteleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Voor hen steken we een kaarsje aan en we noemen hun namen.


Ds. Lavooij met studieverlof

 

Ook een dominee moet zijn kennis op peil houden en daarom is ds. Lavooij In verband met studie (in het kader van de Permanente Educatie) op maandag 26 en dinsdag 27 november 2018 afwezig.

Vaassense Dorpskerk luidt de noodklok voor het klimaat

 

Bijna tweehonderd klokken roepen minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat op tot actie

Vaassen – De Dorpskerk luidt zaterdag 1 december met Greenpeace de noodklok voor het klimaat. Niet alleen in Vaassen, maar door het hele land wordt letterlijk de noodklok geluid. Het is nu tijd om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Uit een recent klimaatrapport van de Verenigde Naties blijkt dat de opwarming van de aarde kan én moet worden beperkt tot 1,5 graad. Het verschil tussen 1,5 of 2 graden opwarming heeft desastreuze gevolgen voor de planeet. Vlak voor de internationale klimaattop in Polen wordt daarom de noodklok geluid op bijna 200 plaatsen verspreid door heel Nederland. Zo wordt een stevig signaal gegeven aan Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

“Wij luiden de noodklok, omdat wij ons ook als kerkelijke gemeenschappen in Vaassen verantwoordelijkheid voelen voor het klimaat. We willen een leefbare wereld achterlaten voor onze kinderen en dragen daarom ons steentje bij aan deze actie”, zegt Wim van ’t Einde namens een aantal Vaassense kerken. “We hebben het afgelopen jaar gezien wat de effecten kunnen zijn en dat ook wij daar in onze omgeving de gevolgen van kunnen ondervinden. Nog steeds staat het water in onze rivieren laag en is er in de herfst uitzonderlijk weinig regen gevallen”.

Vaassense Dorpskerk luidt de noodklok voor het klimaat

Twee voor twaalf

Met dit signaal roepen burgers door heel Nederland minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat op om een koploper te zijn op de klimaattop in Polen. De wereldwijde ambitie moet van 2 naar maximaal 1,5 graad opwarming van de aarde. Faiza Oulahsen van Greenpeace: “Het is 2 voor 12 voor het klimaat. Het is van essentieel belang dat Nederland maatregelen neemt om binnen de maximale opwarming van 1,5 graad te blijven. Dat halen we alleen als we onze CO2-uitstoot met 60% terugdringen in 2030. Dat betekent onder andere inzetten op zonne- en windenergie, onze bossen beschermen en de kolencentrales sluiten.”

Door het hele land

Van de Sint-Janskerk in Maastricht tot de Westertoren in Amsterdam. Van het carillon in de Grote Kerk in Enschede tot de klokken van één van de oudste kerken van Drenthe in Anloo. Om twee minuten voor twaalf worden er op bijna 200 plekken in heel Nederland de klokken geluid. Behalve kerken doen ook gemeenten, beiaardiers en moskeeën mee. In elke provincie in Nederland wordt de noodklok geluid en zelfs buiten de landsgrenzen zijn de noodklokken te horen, zoals op carillons in Washington en Sint-Petersburg.

De Vaassense Dorpskerk laat de noodklok op zaterdag 1 december rond twaalf uur luiden om daarmee deze actie te ondersteunen. Dit mag een teken zijn voor iedereen in het dorp dat we ons zorgen moeten maken om de klimaatverandering. 

Onze gemeente in actie

Op zaterdagavond 10 november is ds. Lavooij voorgegaan in de doorlopende kerkdienst in de Bethelkerk in Den Haag. Deze wordt gehouden omdat kerkasiel wordt verleend aan de familie Tamrazyn. Dit gezin van 2 ouders met 3 kinderen uit Armenië is al 9 jaar in ons land en dreigt uitgezet te worden.

Al gedurende 2 weken zijn er ‘estafette’ diensten, waarin predikanten uit heel het land voorgaan. Iedere voorganger, samen met belangstellenden, houden ‘diensten’ van circa twee uur met schriftlezingen, overdenkingen, en zang, en proberen samen de situatie dragelijker te maken voor deze familie en daarnaast om de zorg voor deze vluchtelingen aan God voor te leggen.

Naar mijn mening is het belangrijk dat we als christelijke gemeenten laten zien dat we er zijn voor deze kwetsbare groep mensen en ook dat wij onze stem laten horen om aandacht te vragen voor de schrijnende en slepende asielprocedures waarvan veelal ook kinderen de dupe dreigen te worden. Humanere, rechtvaardiger en daadkrachtiger procedures kunnen het leed hopelijk verlichten, maar dat vraagt wijsheid en wel van Hem die alles overziet.

Wij mochten naast onze voorganger nog met vier gemeenteleden, waarvan twee jongeren van de 20+ groep, deze bijzondere bijeenkomst bijwonen. Onze tijdspanne liep van 22.00 uur tot 24.00 uur waarin onze dominee een aantal hoofdstukken uit Job voorlas en zijn lijden, de reactie van de omstanders en Gods geloof in zijn vriend Job overdacht.

Met gebed, stille momenten en liederen die acapella werden gezongen was het mooi om onze eenheid in Christen zijn, over grenzen heen, te mogen ervaren en onze medemens een hart onder de riem te mogen steken.

André van Laar

Liturgisch bloemstuk

 

Woorden bij de symbolische schikking

Dankdag voor gewas en arbeid.
Een dag waarop we stilstaan bij het dagelijks leven,
de actualiteiten en de wereld om ons heen.
Een dag waarop we dankbaar mogen zijn voor het 
jaar dat achter ons licht.

In actie tegen uitzetting

Ds. Lavooij heeft afgelopen zaterdag 10 november van 22.00-24.00 een dienst geleid in de Haagse Bethelkerk en daarmee meegedaan aan de non-stopkerkdienst om te voorkomen dat het Armeense gezin Tamrazyan wordt uitgezet. ​Het gezin woont negen jaar in Nederland, de kinderen zijn hier geworteld, de oudste dochter is politiek actief (CU), studeert en doet vrijwilligerswerk.​ Het kerkasiel is geen actie tegen de rechtsstaat. Maar wel een signaal dat wetten en regels humaner moeten worden toegepast, zoals het kinderpardon. ​