Alle berichten van wim

Meditatie Johannes 9

Ds. Van der Leek-Vosmeer verzorgde op 27 mei de meditatie vanuit de Dorpskerk van Vaassen. Ze nam als thema: Johannes 9: 1-41.

Kerkdienst

Op zondag 24 mei gaat ds. Lavooij voor in de kerkdienst.

De KIDSkerk is deze week aan het dauwtrappen geweest, ongetwijfeld ging de knapzak van afgelopen zondag mee. Ook de vraag van afgelopen zondag wordt beantwoord.

Parsje Bamidbar

Vandaag, op deze sjabbath voor Pinksteren, voor het “Wekenfeest”, wordt het boek Numeri geopend, dat in het Hebreeuws ‘in de woestijn’ (Bamidbar) heet.

Wij noemen het in het Latijn ‘Numeri’, dat met tellen (‘nummers’) te maken heeft. Het is het vierde boek van de Torah en eigenlijk het laatste, immers Deuteronomium is het boek dat als het ware een samenvatting is van de eerste vier (daarom noemen we het Deutero (2e) Nomium (Wet), oftewel de Wet opnieuw), vergelijkbaar met de vier evangeliën en het boek Handelingen (dat de weerslag van de evangeliën vormt van het getuigenis van de apostelen). 

In de woestijn wordt het volk geteld, stuk voor stuk, één voor één. Iedereen is gelijk: van Mozes en Aaron tot met de gewoonste man of vrouw. Niet toevallig dat dit gelezen wordt op de sjabbath voor de schenking van de Wet. God geeft Zijn Tien Woorden aan een ieder, die er met zijn of haar gaven en talenten vorm en inhoud aan mag geven, zoals de Heilige Geest gelijkelijk aan heren en knechten, mannen en vrouwen gegeven wordt.

Het Woord en de Geest stichten gemeenschap, zorgen ervoor dat we elkaar nodig hebben, genezen ons van ons individualisme, van prestatie-dwang en drang. In de ‘normale’ wereld moet jij het maken, eventueel ten koste van een ander in de concurrentiestrijd die de wereld beheerst. In de gemeente daarentegen gaat het om een gegeven Woord en een geschonken Geest, waaruit alleen met  elkaar geleefd kan worden. Dat oefenen we in de woestijn van deze wereld.

Bamidbar(in de woestijn) en dabar (woord) hangen met elkaar samen: ‘in de woestijn’ van deze wereld leren we ‘de Woorden’ (de debarim, meervoud) gestalte te geven. Lastig, want de wereld kan zomaar ook de kerk binnensluipen waar eerzucht, gelijkhebberij, voorkeuren, sym- en antipathieën als breekijzers kunnen functioneren. De Geest van de Opgestane leert ons echter ook de hand te reiken aan degene die ons niet van nature sympathiek is en leert ons onszelf ook te relativeren.

In Numeri zijn we geteld en staan alle stammen gelegerd rondom de tabernakel. Als God in het midden staat, is er eenheid! Als de Geest van Christus ons bezielt gebeuren er wonderen in de gemeente, het boek Handelingen is er vol van!

Meditatie over Psalm 142

Ds. Lavooij verzorgde vanmorgen de meditatie vanuit de Dorpskerk. Hij behandelde psalm 142.

Gezamenlijke dienst Hemelvaartsdag

Ds. C.M. van der Leek-Vosmeer verzorgt de gezamenlijke dienst op Hemelvaartsdag vanuit de Dorpskerk.

Om de video groot in beeld te krijgen, klik je rechtsonder in de video om het vierkantje, dan wordt de video schermvullend weergegeven.

Meditatie Handelingen 1

Vandaag verzorgde Annemarieke Witteveen de meditatie vanuit de Dorpskerk van Vaassen.

Kerkdienst en KIDSkerk

De kerkdienst wordt vandaag door ds. Lavooij gedaan. Dit is het eerste deel van een tweeluik over de Tien Woorden. De KIDSkerk heeft ook weer een video gemaakt en gaan nu de Woestijn in.

Bedankt voor de bijdragen voor de collectes van de afgelopen weken!
Wanneer u de informatie niet bij de hand heeft; deze staat ook op de website en is via deze link eenvoudig te vinden.

Ds. Lavooij leidt vandaag de kerkdienst
De KIDSkerk gaat nu de woestijn in.
De KIDS krijgen ook een opdracht voor de komende week.

Parsje Behar-Bechoetai

Een dubbele portie deze sabbath: dat heeft te maken met de aanpassing van het Joodse maanjaar aan ons zonnejaar. Het betreft de hoofdstukken 25-27 van Leviticus die er ook de afsluiting van vormen. We herinneren ons wat de Hebreeuwse naam voor Leviticus is: Vajikra dat ‘Hij roept’ betekent, zie de eerste zin van dit boek.

In deze porties die ‘op de berg’ (Behar) en ‘inzettingen’ (Bechoetai) heten gaat het om verdere uitwerking van de ‘woorden’ (ge- en verboden) die op de berg Sinaï van de Here door bemiddeling van Mozes aan het volk gegeven worden. Van belang in de eerste portie zijn de rechten van het land. De rechten van de mens, waarover wij de mond van vol hebben, worden beperkt door de rechten van het land, waarbij het ‘sabbathjaar’ en het ‘jubeljaar’ en het oog springen. Zoals er na zes dagen een sabbathdag is geboden, zo is er na zes jaar een sabbathjaar, waarin het land niet bewerkt mag worden en de mensen leven van wat het opbrengt. Maar God heeft beloofd dat de opbrengst van het zesde jaar zo overvloedig zal zijn dat er genoeg zal zijn om het zevende jaar het land die rust te gunnen, het achtste jaar weer te zaaien en het negende weer volop te kunnen oogsten.

Deze maatregel met betrekking tot het land zou wel eens de oplossing kunnen zijn voor onze klimaatcrisis, die het gevolg van ongebreidelde hebzucht en uitbuiting van de aarde. Zoals wij na zes dagen op adem moeten komen, zo moet de aarde dat na zes jaar en zo wij die rustdag verwaarlozen ondervinden wij daar schade (stress) van en zo wij dat rustjaar aan de aarde misgunnen zal de aarde daar schade (door roofbouw) van ondervinden, met alle gevolgen voor mens en aarde (de klimaatcrisis is en zal nog veel dramatischer uitpakken dan deze Corona-crisis). Economen zeggen dat in een wereld, waarin alles om groei en meer gaat er om de 7 jaar een crisis zal zijn. Zou deze instelling op de berg gegeven hier niet het wijze antwoord op zijn dat te voorkomen?

Tot slot nog iets over het 50ste jubeljaar (na 7×7 sabbathsjaren!): dan wordt de tegenstelling tussen rijken en armen gelijkgetrokken. Wie verarmd was in die periode, land had moeten verkopen, kon het in het vijftigste jaar weer terugkrijgen. Al langer wordt er in onze tijd gewaarschuwd voor een groeiende tegenstelling tussen rijken en armen en door de huidige pandemie wordt die tegenstelling alleen maar aangejaagd en ook dat zorgt voor spanningen in onze wereld, die gevaarlijk tot ontlading kunnen komen (denk aan wie aan de macht kwam in de crisis van de jaren ’30). Uiterst actuele thema’s derhalve worden ons hier aangereikt, die overigens alles met vertrouwen in God te maken hebben en met een gezond wantrouwen tegen mensen die zich als godjes gedragen. Jezus zegt in de Bergrede: “Wees niet bezorgd voor de dag van morgen” en herinnert ons eraan dat er een Vader in de hemel is die zorgt! 

Overigens wordt in hoofdstuk 26 gesproken over de sancties, wanneer Israël niet aan deze roepstem van God gehoor geeft. Dan zal het resultaat van die ongehoorzaamheid ervoor zorgen dat ze het land uit moeten, dat vijanden het land zullen binnenvallen en dat hun angst elders zó groot zal zijn dat ‘een door de wind opgejaagd blaadje’ hen al schrik zal aanjagen. Ook die paniek herkennen wij in onze dagen, we worden met ons ongeloof geconfronteerd, het tegendeel van vertrouwen waartoe de Here God in dit boek oproept en door Zijn inzettingen ons kenbaar maakt wat goed voor ons, voor onze aarde en voor onze samenleving is.

Ter overweging deze week,
Sabbath sjalom,
Ds. Lavooij   

Meditatie Johannes 1

Vandaag verzorgt ds. B. van ’t Veld de meditatie vanuit de Dorpskerk van Vaassen. Hij bespreekt Openbaringen 1: 17-19.

Meditatie over Exodus 20: 8-11

Ds. C.M. van der Leek-Vosmeer verzorgde vandaag een meditatie over Exodus 20: 8-11.