Categoriearchief: Nieuws

Liturgisch bloemschikken
Advent is een periode van verwachting en bezinning.
De voorbereiding op Kerstmis, waarin het wonder van de geboorte wordt gevierd. De engel Gabriel kondigt de geboorte van Johannes aan, de voorloper van Jezus.

Het adventsstuk bestaat uit sobere materialen .
Een cirkel is een sterke constructie en moeilijk te verbreken, zonder begin en eind, het symboliseert Gods oneindige liefde voor ons.
De krans is rond en symboliseert de aarde, heel de wereld.
De amaryllisbol staat als symbool van verwachten, wat komen gaat.

Luitenant-Generaal bd Rob Bertholee praat op 22 november 2021 in de Dorpskerk in Vaassen over het onderwerp “Vrijheid: nog altijd niet vanzelfsprekend”.

Op zondag 21 november 2021 herdachten we in de Dorpskerk de gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Een dag van veel herinneringen en de daarbij behorende emoties. Maar natuurlijk ook de dankbaarheid dat we hen mochten kennen.

Gezamenlijke dienst met Molukse gemeenschap

Dit jaar verblijven Vaassense Molukkers 70 jaar in Nederland. Molukse kerken en de Dorpskerk hebben besloten dit te gedenken in een gezamenlijke kerkdienst. Deze wordt gehouden op zondag 24 oktober 2021 om 9.30 uur in de Dorpskerk. In deze dienst gaan dr. S. Ririhena en ds. C.E. Lavooij voor.

Deze gezamenlijke dienst staat open voor alle christenen uit de Vaassense regio. Omdat gepaste afstand gehouden moet worden, is het wel noodzakelijk voor deze dienst te reserveren. Bij uitzondering zal dus de knop ‘Reservering’ vanaf zondag 10 oktober 2021 weer beschikbaar zijn op de website (www.hervormdvaassen.nl) voor de dienst op 24 oktober.
U kunt ook reserveren via een e-mail naar scriba@hervormdvaassen.nl of telefonisch bij 06-23407502.

Een deel van de opbrengst van de collecte voor Kerkbeheer wordt gedeeltelijk bestemd voor het onderhoud van de Molukse Musafir kerk.

De dienst wordt via een livestream rechtstreeks uitgezonden. U kunt deze livestream ook bekijken op de website www.hervormdvaassen.nl (via de knop ‘De kerkdienst bekijken’).

Op zondag 17 oktober 2021 is er om 16.00 uur in de Dorpskerk weer “Kerk op Schoot”, de ‘kerkdienst’ voor onze jongste gemeenteleden. Het is bedoeld voor kinderen van 0 tot en met 5 jaar met hun (groot)ouders, broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes.
We zingen samen liedjes, luisteren naar het verhaal van Jona en bidden samen. Na afloop drinken we een kopje koffie, thee of limonade.

Op woensdagavond 13 oktober 2021 om 19.45 uur spreekt Lt. Kol. Ine Voorham over het werk van het Leger des Heils.

Dialectdienst

Op zondag 17 oktober 2021 wordt om 19.00 uur in de Dorpskerk van Vaassen weer eens een avonddienst gehouden. Dat is ook meteen een bijzondere kerkdienst, want de dienst wordt in het dialect gehouden. Voorganger is dominee G.J. Heuver.

Voor veel inwoners van de Vaassen en omstreken is het ‘Voassens’ de eerste taal, de moedertaal. Daarom is het van grote waarde als er ook in de ‘geloofstaal’, in kerken en in het pastoraat, woorden beschikbaar zijn in dit dialect. Het voelt meteen ‘vertrouwd’ als er passende woorden in het dialect klinken. Bezoekers van deze dienst kunnen in het dialect alles veel dichterbij ervaren en dat het niet hoogdravend of verheven klinkt.

Zondag geloofsopvoeding

Van 4 tot 10 oktober 2021 is het de week van de opvoeding. Die week wordt afgesloten met de zondag van de geloofsopvoeding, waarin we aan de slag gaan met het thema bidden.

Die zondag zijn er 2 gezamenlijke interactieve diensten:
Om 9:30 uur in de Dorpskerk voor ouders én jongeren van 12-20 jaar met als voorganger ds. B. Heslinga)
Om 10:00 uur in de Tabernakel: voor ouders én kinderen van 4-12 jaar. In deze dienst gaat Annemarie Kuijvenhoven voor.

Andere gemeenteleden zijn natuurlijk ook van harte welkom!

Gespreksavond Geloof en Wetenschap

Geregeld wordt de suggestie gewekt dat Wetenschap en Geloof niet samengaan. Maar is dat zo?

We gaan dit onderwerp in een aantal bijeenkomsten aan de hand van het boek Onderzoek alle dingen van hoogleraar Gijsbert van den Brink.

In de eerste bijeenkomst op 23 september ging het over wijsheid. Aan de hand van Spreuken 1: 1-7 onderzoeken we wat de Bijbel bedoelt met wijsheid. Dat is niet alleen we weten­schappelijke kennis (verstandskennis), maar daarbij gaat het juist ook om omgangs­kennis en vertrouwdheidskennis. Daarbij speelt de persoonlijke ervaring een belangrijke rol. Een gedeelte van het weten gaat het verstand te boven. Overigens begint wetenschap juist vaak bij die laatste kennis. De wetenschapper krijgt een nieuw inzicht en gaat dat onderzoeken, waardoor de juistheid van dat inzicht al dan niet wetenschappelijk kan worden aangetoond. Belangrijk onderdeel van wijsheid is luisteren naar de wijzen. Dat geldt voor alle vormen van wijsheid.

Wanneer je de eerste avond hebt gemist, dan is dat geen probleem en kun je alsnog aan de volgende avonden meedoen. We komen op donderdag 21 oktober 2021 om 19.30 uur in De Rank weer bij elkaar. Dan gaat het over het wereldbeeld achter de Bijbel. De bijbehorende Bijbellezing komt dan uit Exodus 20:1-17. Wat leren de tien geboden ons over het wereldbeeld in de Bijbel? Nadere informatie kun je krijgen bij Wim van ’t Einde (wim@vanteinde.nl, 0578-576551).

Vakantie dominee Van der Leek

Ds. Van der Leek is van 1 tot en met 8 oktober 2021 met vakantie.
Als u in deze week een predikant nodig hebt, kunt u contact opnemen met mevrouw Anneke Schuurman, telefoon 0578 – 573198.