Categoriearchief: Nieuws

Annemarieke Witteveen-Patijn tot ouderling bevestigd

Op zondag 8 september 2019 werd Annemarieke Witteveen-Patijn in de ochtenddienst tot ouderling bevestigd. Zij wordt ouderling van sectie H van onze gemeente.
Ds. Van der Leek-Vosmeer leidde de dienst, waarin de kinderen van de Kidskerk ook nadrukkelijk van zich lieten horen. Ze boden hun Annemarieke een groot aantal tekeningen aan.
Na de dienst maakten veel gemeenteleden gebruik van de mogelijkheid om Annemarieke de hand te schudden.

Liturgische bloemschikking

De schikking van vandaag staat in het teken van de bevestiging tot ouderling van Annemarieke Witteveen-Patijn.

De rode roos verbeeldt de ambtsdrager en staat voor geheimhouding en vertrouwen.
De leiding van de Heilige Geest wordt verbeeld door het gipskruid.
De sierappels symboliseren het samen vruchtdragen.
De hedera (klimop) herinnert aan Gods trouw.
De rode kleur van het kleed en de roos, is de kleur van de liefde aan alle mensen om ons heen.

Concert Harm Hoeve (orgel) en Noortje van Middelkoop (panfluit)

Op donderdag 12 september 2019 geven organist Harm Hoeve en panfluitiste Noortje van Middelkoop een concert op en rond het Armbrostorgel in de Vaassense Dorpskerk. Beide zijn internationaal bekend op hun instrument.

Harm Hoeve begeleidt al vanaf zijn 12e jaar kerkdiensten vanachter het kerkorgel en heeft al een lange geschiedenis op het instrument. Zo won hij op 24-jarige leeftijd het internationale Albert Schweitzer Orgelfestival. Inmiddels geeft hij ook veel concerten in binnen- en buitenland. Hij speelde onder meer in Canada, de Verenigde Staten, Rusland, Duitsland, Schotland en Frankrijk.

Noortje van Middelkoop heeft als panfluitiste ook al een imposante historie. Zo speelde ze onder meer concertreizen door Engeland, Israël, Roemenië, Canada, de Verenigde Staten en Australië. Ze treedt daarbij vaak op met koren, maar ook met andere instrumentalisten. Ze werkte regelmatig mee aan TV- en radio-opnamen en bracht een aantal CD’s uit. Het concert begint om 20.00 uur, de Dorpskerk is vanaf 19.30 uur open. De kosten voor het concert zijn slechts 7,50 euro per persoon en daarbij is het kopje koffie of thee inbegrepen.

Dialezing Jan Huttinga

Op donderdagavond 29 augustus 2019 verzorgt Jan Huttinga uit Gortel een dialezing in de Vaassense Dorpskerk aan het Marktplein .

Jan Huttinga is naast jachtopziener ook een begenadigd natuurfotograaf en boeiende verteller. Door zijn beroep komt hij op allerlei mooie plekken in het Kroondomein en daar kan hij zijn hobby met zijn werk combineren. Het leverde hem al vele prachtige foto’s op en ervaringen die hij graag deelt. Een keur van deze foto’s laat hij in dit avondvullende programma zien en hij vertelt de daarbij behorende verhalen. Het belooft een bijzondere avond te worden.

De Dorpskerk is vanaf 19.30 uur open, de lezing begint om 20.00 uur. Halverwege, rond 21.00 uur, wordt een pauze ingelast. De entree voor de avond is vijf euro, kinderen tot en met twaalf jaar mogen gratis naar binnen.

Vakantie van koster

Koster Fred van den Berg is wegens vakantie afwezig van 18 augustus tot en met 1 september.
Contactpersoon tijdens zijn afwezigheid is Joop van Essen telefoon: 575996. 

Extra gemeenteavond

In verband met vergevorderde ontwikkelingen rond het afstoten van ons kerkelijke centrum De Rank wordt er op dinsdagavond 20 augustus een extra gemeenteavond gehouden. Wij doen een dringend beroep op al onze gemeenteleden hierbij aanwezig te zijn.
De gemeenteavond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de Dorpskerk. De kerk is om 19.30 uur open en de koffie staat dan ook klaar.

De kerkenraad

Zomeravondzang met Fred en Janny van den Berg in Vaassen

De Evangelisatiecommissie in Vaassen organiseert met de stichting Meere-orgel uit Epe gedurende de zomermaanden om de twee weken een aantal zangavonden. Tijdens de avonden worden bekende geestelijke liederen gezongen. De eerste twee zomeravondzangavonden zijn al geweest.

Op 7 augustus verzorgt Fred van den Berg de derde avondzang op het Armbrost-orgel van de Vaassense Dorpskerk. Zijn dochter Janny zal op haar dwarsfluit tevens haar medewerking verlenen.

U hoeft geen boekje mee te nemen op de avonden in Vaassen, want de liederen worden via de beamer geprojecteerd. Na afloop kan iedereen onder het genot van een kopje koffie of thee nog even blijven napraten over deze avond en op deze manier andere bezoekers informeel ontmoeten.

Er volgen nog een avond. Op 21 augustus bespeelt Ane Mulder het Meere-orgel van de Grote Kerk in Epe. Bariton Zwier van der Weerd uit Oene zal aan deze avond meewerken.

De avonden beginnen om 20.00 uur en zijn gratis toegankelijk. Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor het bestrijden van de onkosten van de avonden.

Beleidsplan Stichting Vrienden van de Vaassense Dorpskerk 2016-2020

Het beleidsplan van de Stichting Vrienden van de Vaassense Dorpskerk te Vaassen is primair bedoeld voor intern gebruik. Omdat de stichting een ANBI geregistreerde instelling is, is het beleidsplan  zodanig aangepast dat zichtbaar is dat de organisatie voldoet aan de eisen van de ANBI regeling per 1 januari 2014. Bovendien wil de stichting Vrienden van de Vaassense Dorpskerk een transparante organisatie zijn waarvan het handelen en middelenbeheer elke toets der kritiek kan doorstaan. Het plan toont daarom niet alleen een overzicht van onze doelstellingen, activiteiten en werkwijze maar geeft ook inzicht in de werving, het beheer en de besteding van de gelden. De stichting Vrienden van de Vaassense Dorpskerk werd in 2004 opgericht om in een bredere kring dan de Hervormde Gemeente Vaassen gelden te werven voor de restauratie van de Dorpskerk in 2008/2009. Dit gebeurde door een aantal plaatsgenoten die ook kerkelijk betrokken waren bij de Vaassense Dorpskerk.

Doelstelling

De Stichting Vrienden van de Vaassense Dorpskerk heeft statutair ten doel het verwerven van (financiële) middelen ten behoeve van onderhoud, zonodig restauratie en instandhouding van de Vaassense Dorpskerk, een gemeentelijk monument  uit 1853, en de bijbehorende toren uit 1453, een rijksmonument,teneinde het religieus erfgoed van vele generaties met ondubbelzinnige historische waarden en beeldbepalend voor Vaassen, voor de toekomst veilig te stellen. In 2016 heeft  de Hervormde Gemeente besloten  het naast de Dorpskerk gelegen catechisatielokaal uit 1910, een gemeentelijk monument, uit te breiden en aan te passen aan de eisen van de tijd. Dit gebouw zal na restauratie gebruikt worden voor kerkelijke activiteiten. Realisatie wordt verwacht in 2021/2022, dat duurt nog even maar het traject van plan tot realisatie vraagt tijd. Enerzijds omdat het monumentale karakter de nodige vergunningen vereist, het ensemble van gebouwen behoort tot een beschermd dorpsgezicht en staat op een perceel met archeologische waarde. Anderzijds zal de verbouwing de nodige kosten met zich meebrengen. De Vrienden hebben aangeboden de komende jaren een deel van het budget bij elkaar te sprokkelen.

Voorts zal de Stichting alle verdere handelingen verrichten, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het organiseren van diverse acties en het werven van donateurs.   

De afgelopen jaren heeft de Stichting geld geworven ten behoeve van een nieuw interieur voor de Dorpskerk. Dit is in 2013 gerealiseerd dankzij een bijdrage van € 155.000 van de Vrienden. Thans richt de Stichting zich op het financieren van groot onderhoud aan de monumentale  kerktoren uit 1453. Met het onderhoud is in 2014 begonnen, in 2019 moet het zijn afgerond. De totale kosten zijn geraamd op € 105.000

Financiering 
                                                                                                  
De werving van de gelden

De inkomsten van de stichting bestaan uit donaties van de plaatselijke bevolking, opbrengsten van acties en activiteiten en incidentele uitkeringen of subsidies van andere instellingen.

Aanwending van de gelden  

Na voldoen van de bijdrage aan de restauratie beschikt de Stichting per 1 januari 2015 over een bedrag van € 614 .

Het beheer van de gelden  

De stichting voert een uiterst conservatief financieel beheer. Dat betekent dat de gelden van de stichting op een spaarrekening en een rekening-courant van de Rabobank zijn gezet en er daarom niet wordt belegd in fondsen, aandelen of andere risicodragende beleggingen. De stichting zal bovendien nooit schulden of verplichtingen aangaan waarvan onzeker is of die uit financieel oogpunt nagekomen kunnen worden.

                                                                                                   
Kernprincipes

De stichting werkt zonder winstoogmerk met vrijwilligers die geen vergoeding ontvangen. De stichting heeft geen betaalde krachten en daarom is er geen sprake van een  beloningsbeleid. Wel kunnen onkosten worden gedeclareerd. Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Bij ontbinding van de stichting zal conform de statuten een eventueel batig saldo worden bestemd voor de instandhouding en onderhoud van de Vaassense Dorpskerk als cultureel erfgoed.

Organisatiestructuur

De stichting kent statutair een door het bestuur vast te stellen aantal van tenminste drie bestuurders.
Het bestuur bestaat sinds 30 maart 2004 uit de volgende leden.
De heer W. Barnard: voorzitter
Mevrouw G. Jacobs-Hamer: secretaris
De heer A.J. van der Zaan: penningmeester

Contactgegevens

De stichting heeft geen fysieke kantoorruimte. De stichting hanteert  het adres van haar secretaris Mevrouw G. Jacobs-Hamer  als vestigingsadres van de stichting en als adres van het secretariaat : Vlierstraat 37, 8171BB Vaassen. Het e-mail adres van de penningmeester is janvanderzaan@yahoo.com.   Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer van de stichting is RSIN 8161.30.942.

Jaarrekening 2018 Vrienden van de Vaassense Dorpskerk

Jaarrekening 2017 Vrienden van de Vaassense Dorpskerk