Activiteiten verslagjaar 2017
Vrienden van de Vaassense Dorpskerk

In 2017 heeft de Stichting de financiering van de restauratie van de 15e eeuwse kerktoren afgerond. Van gemeenteleden, dorpsbewoners, ondernemers en vrienden/ donateurs werden behoorlijke bedragen ontvangen.

Ook zijn er, in samenwerking met de Hervormde Gemeente Vaassen, diverse geldwervingsacties uitgevoerd die er voor zorgden dat er mooie bedragen konden worden ontvangen.

Eind 2017 is de eindafrekening van de restauratie opgemaakt. Er was een tekort van € 21.561,00.

Dankzij de hiervoor genoemde acties was het bestuur van de Stichting in staat om de Hervormde Gemeente Vaassen een gift te doen om het tekort volledig op te heffen.

Inmiddels zijn de Vrienden gevraagd om mee te denken over de mogelijkheden om een financiële  bijdrage te gaan leveren aan het uitbreiden en verbeteren van het bij de Dorpskerk behorende Cathechesatieokaal. Dit uit 1910 daterende gebouw zal na een ingrijpende verbouwing gebruikt worden voor kerkelijke activiteiten. De planning is dat de werkzaamheden in 202 starten en in 2021 zullen zijn afgerond.

Concrete acties hebben de Vrienden nog niet ontwikkeld, maar het bestuur heeft  besloten van haar vermogen een bedrag van € 18.000 te reserveren ten bate van het Bouwfonds.