Parsje Bamidbar

Vandaag, op deze sjabbath voor Pinksteren, voor het “Wekenfeest”, wordt het boek Numeri geopend, dat in het Hebreeuws ‘in de woestijn’ (Bamidbar) heet.

Wij noemen het in het Latijn ‘Numeri’, dat met tellen (‘nummers’) te maken heeft. Het is het vierde boek van de Torah en eigenlijk het laatste, immers Deuteronomium is het boek dat als het ware een samenvatting is van de eerste vier (daarom noemen we het Deutero (2e) Nomium (Wet), oftewel de Wet opnieuw), vergelijkbaar met de vier evangeliën en het boek Handelingen (dat de weerslag van de evangeliën vormt van het getuigenis van de apostelen). 

In de woestijn wordt het volk geteld, stuk voor stuk, één voor één. Iedereen is gelijk: van Mozes en Aaron tot met de gewoonste man of vrouw. Niet toevallig dat dit gelezen wordt op de sjabbath voor de schenking van de Wet. God geeft Zijn Tien Woorden aan een ieder, die er met zijn of haar gaven en talenten vorm en inhoud aan mag geven, zoals de Heilige Geest gelijkelijk aan heren en knechten, mannen en vrouwen gegeven wordt.

Het Woord en de Geest stichten gemeenschap, zorgen ervoor dat we elkaar nodig hebben, genezen ons van ons individualisme, van prestatie-dwang en drang. In de ‘normale’ wereld moet jij het maken, eventueel ten koste van een ander in de concurrentiestrijd die de wereld beheerst. In de gemeente daarentegen gaat het om een gegeven Woord en een geschonken Geest, waaruit alleen met  elkaar geleefd kan worden. Dat oefenen we in de woestijn van deze wereld.

Bamidbar(in de woestijn) en dabar (woord) hangen met elkaar samen: ‘in de woestijn’ van deze wereld leren we ‘de Woorden’ (de debarim, meervoud) gestalte te geven. Lastig, want de wereld kan zomaar ook de kerk binnensluipen waar eerzucht, gelijkhebberij, voorkeuren, sym- en antipathieën als breekijzers kunnen functioneren. De Geest van de Opgestane leert ons echter ook de hand te reiken aan degene die ons niet van nature sympathiek is en leert ons onszelf ook te relativeren.

In Numeri zijn we geteld en staan alle stammen gelegerd rondom de tabernakel. Als God in het midden staat, is er eenheid! Als de Geest van Christus ons bezielt gebeuren er wonderen in de gemeente, het boek Handelingen is er vol van!