BP05 Pastoraat

Deze pagina is een onderdeel van het Beleidsplan van de Hervormde Gemeente Vaassen 2016-2020

5.1. Verantwoordelijkheden

De taakgroep pastoraat is als taakgroep verantwoordelijk voor het opstellen van het pastorale beleid en – na vaststelling door de kerkenraad – voor het uitvoeren van het pastorale werk binnen de gemeente. De taakgroep pastoraat ziet pastorale zorg als een vorm van de kerkelijke dienstverlening, gericht op “omzien naar elkaar” in de meest brede zin van het woord. Dat omzien is niet beperkt tot de eigen geloofsgemeenschap, maar heeft de samenleving als horizon. Ook beperkt het zich niet tot de ouderlingen, andere ambtsdragers en pastorale medewerkers van de kerk. Ieder gemeentelid heeft een pastorale taak voor zijn of haar omgeving.

Beleidsvoornemens:

  • Door de reorganisatie is het handboek ambtsdragers niet meer actueel. Het handboek zal in 2016/17 opnieuw opgezet worden.
  • Daarna zal jaarlijks aan het eind van een seizoen worden getoetst of het handboek moet worden

 

5.2. Pastoraat door de voorganger

De predikant verleent pastorale hulp, indien er sprake is van een calamiteit (crisispastoraat).

Desgevraagd leidt de predikant rouw- en trouwdiensten en verleent hij voor en na de begrafenis/crematie de nabestaanden geestelijke bijstand.

Het coördinerend sectiehoofd geeft bij voortduring aan de predikant door welke gemeenteleden naar zijn mening in aanmerking komen voor pastoraal bezoek.

De predikant bezoekt ernstig zieken, thuis en in het ziekenhuis en doet hiervan verslag aan de betreffende ouderling en/of pastorale medewerker. Voorts is de predikant vrij – voor zover de tijd het toelaat – gemeenteleden te bezoeken om mee te leven met hun “wel en wee” en/of om het geloofsgesprek aan te gaan.

 

5.3. Pastoraat in de wijken

De sectie-ouderlingen en pastorale medewerkers zijn in eerste instantie degenen die zorg dragen voor pastoraal huisbezoek.

Beleidsvoornemens:

  • In het seizoen 2016/2017 wordt beleid ontwikkeld over de uitkomsten van de in 2015 gehouden enquête onder gemeenteleden.
  • Door de Taakgroep pastoraat zal in het seizoen 2016/2017 beleid worden ontwikkeld voor nieuw-ingekomenen (door sectie-ouderling en/of pastoraalmedewerker) d.m.v. bezoek met introductiepakketje (-brief).

 

5.4. Pastoraat aan leden die buiten de gemeentegrenzen verblijven

Behalve een commissie die zieken buiten onze gemeente bezoekt is er geen beleid voor het pastoraat aan gemeenteleden die buiten onze gemeente wonen.

Beleidsvoornemens:

  • De Taakgroep pastoraat zal met een voorstel komen aan de kerkenraad hoe men dit pastoraat vorm wil geven.
  • Jaarlijks zal de Diaconie het werk van de commissie, die regelmatig zieken die langdurig buiten onze gemeente verblijven, evalueren.

 

5.5. Belijdenis

De belijdeniscatechese wordt bij toerbeurt gegeven door een van beide predikanten.

Beleidsvoornemen:

  • Gemeenteleden die geen belijdenis van het geloof aflegden benaderen met de vraag hierover na te denken.

 

5.6. Huwelijk

Het huwelijk tussen man en vrouw wordt erkend als door God gegeven en de kerk verleent aan de inzegening daarvan haar medewerking.

Beleidsvoornemen:

De Kerkenraad  zal  zich binnen de periode van dit beleidsplan bezinnen over de vraag hoe wij moeten omgaan met het zegenen van andere levensverbintenissen dan het huwelijk tussen man en vrouw.