BP07 Kerkbeheer

Deze pagina is een onderdeel van het Beleidsplan van de Hervormde Gemeente Vaassen 2016-2020

7.1. Inleiding

Het College van Kerkrentmeesters is, naar de bepalingen van de kerkorde, belast met de zorg voor alle stoffelijke aangelegenheden van de gemeente, voor zover niet van diaconale aard. Hieronder valt ook het personeelsbeleid.

Het College van Kerkrentmeesters dient jaarlijks een begroting in bij de kerkenraad die deze vaststelt, waarna de begroting ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de daartoe ingestelde instantie.

De ledenadministratie is momenteel ondergebracht bij de LRP/SILA.

Er is een onderhoudsplan voor de kerkelijke gebouwen dat periodiek wordt geactualiseerd.

De administratie van de jaarlijkse boekhouding is ten dele geautomatiseerd. Twee onafhankelijke deskundigen controleren de jaarrekening van de kerk.

Negatieve ontwikkelingen zijn; het teruglopende aantal meelevende leden, waardoor de kosten van de kerk door een steeds kleiner aantal leden moeten worden opgebracht.

Beleidsvoornemen:

 • Naast de meerjarenbegroting maakt het college van kerkrentmeester in 2015/16 een beleidsvisie over de mogelijkheden om ook in de toekomst aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen. In overleg met de kerkenraad zal aan de hand van dit document het toekomstige beleid worden vastgesteld.

 

7.2. Leden en het kerkelijk werk

De uitvoering van velerlei taken vindt al voor een groot deel plaats door vrijwilligers. Ook voor andere en waar nodig ter aanvulling op reeds in uitvoering zijnde taken zullen zoveel mogelijk vrijwilligers worden ingeschakeld. Hierbij zal mede gebruik worden gemaakt van inventarisatie via contacten van met name ouderlingen met gemeenteleden.

Beleidsvoornemen:

 • Het voortdurend inventariseren van mogelijke vrijwilligers voor kerkelijk werk door met name de ouderlingen via hun contacten met de gemeenteleden en verder continue door de kerkrentmeesters.

 

7.3. Financiën

Het College van Kerkrentmeesters zal op alle mogelijke manieren trachten de lopende uitgaven te financieren uit de opbrengsten van levend geld, inclusief de opbrengsten van de bezittingen. De uitgave van het kerkblad moet kostendekkend blijven door enerzijds abonnementsbijdragen en anderzijds door inkomsten te genereren door middel van advertenties. Ook bij de kerkradio moeten de opbrengsten kostendekkend zijn.

Na het opnieuw inrichten van de kerkzaal is deze ook te gebruiken voor andere doeleinden. Inmiddels is er een werkgroep evenementen die de kerkzaal verhuurt.

Beleidsvoornemens:

 • De geldwerving (o.a. Kerkbalans) heeft jaarlijks veel extra aandacht nodig, gezien het teruglopende aantal leden en kerkgangers (o.a. door de vergrijzing) en de voortdurend stijgende kosten van het kerkelijke werk. Er zal actief worden gezocht naar aanvullende mogelijkheden om de bijdragen voldoende op peil te houden.
 • Jaarlijks zal worden nagegaan of een indexering van de verhuurtarieven van De Rank en de abonnementsbijdrage op het kerkblad en kerkradio noodzakelijk is.

 

7.4. Bezittingen

Het reguliere onderhoud aan de gebouwen en het orgel vergt voortdurend aandacht.

In de periode van dit beleidsplan zal de toren van de kerk fors onderhanden genomen moeten worden, dit in verband met veiligheidsaspecten en ter voorkoming van verval van de toren. Er moet nog een deugdelijk plan voor de financiering worden gemaakt.

De huur van het naast de kerk gelegen gebouw “het Snuffelhuis” is door de Rankmarkt opgezegd. Dat zal inhouden dat huuropbrengsten worden gemist en dat naar een andere gebruiker / mogelijkheden moet worden omgezien.

Het kerkelijk centrum “de Rank” zal ook in de komende periode het nodige onderhoud vergen.

Beleggingen en liquide middelen. Door de huidige economische situatie en de maatregelen van de overheid zijn de opbrengsten erg laag te noemen.

Beleidsvoornemens:

 • Het restaureren van de toren van de kerk indien de financiële situatie dit mogelijk maakt. Na een geldwervingsactie in 2016, zal met de bouwkundige werkzaamheden worden begonnen.
 • Het zoeken van nieuwe gebruiksmogelijkheden voor het snuffelhuis. Tot die tijd alleen het hoogst noodzakelijke onderhoud plaats laten vinden.
 • Het zoeken naar extra inkomsten uit de verhuur van de Rank. In samenwerking met de beheerder zal in 2016 een plan hiervoor worden ontwikkeld. Afhankelijk van de effecten van dit plan zal alleen het noodzakelijke onderhoud aan de Rank worden gedaan.
 • Het zoeken naar extra inkomsten uit de verhuur van de kerk.
 • Geen wijzigingen brengen in het beleid ten aanzien van sparen en beleggen.

 

7.5. Personeel

Het College van Kerkrentmeesters heeft uitsluitend een koster (parttime) in dienst. Van een feitelijk personeelsbeleid kan daarom geen sprake zijn. Daarnaast is er een organist zonder feitelijk dienstverband die (samen met vrijwillige organisten) de begeleiding van de zang tijdens de erediensten verzorgen.

 

7.6 Vrijwilligers

Veel van de taken van de kerk worden door vrijwilligers uitgevoerd. Het werk van de vele vrijwilligers is op veel plaatsen vastgelegd, maar er is nog geen alles omvattend vrijwilligersplan.

Beleidsvoornemens:

 • In 2016 zal een vrijwilligersplan worden opgesteld.
 • Onderdeel van dit plan is een periodiek (jaarlijks) overleg over de taak van de vrijwilliger, mede om te zien of de taak niet te zwaar is voor de vrijwilliger.
 • Het opzetten van een beleid om de vrijwilliger te bedanken voor zijn inzet.

 

7.7. Verzekeringsportefeuille

Voor alle momenteel in redelijkheid te voorziene risico’s zijn verzekeringen afgesloten. Mochten er in de nabije toekomst alsnog hiaten in de risicodekking worden geconstateerd, dan zal worden nagegaan in hoeverre daarvoor alsnog verzekeringen afgesloten dienen te worden. De doelmatigheid speelt daarbij een belangrijke rol.

 

7.8. Diversen

In verband met de herinrichting van de kerkzaal zal een nieuw calamiteitenplan opgesteld moeten worden.

Beleidsvoornemen:

In 2016 zal een handelingsplan in samenwerking met de bevoegde autoriteiten ten behoeve van calamiteiten tijdens de eredienst en ander gebruik van de kerk worden opgesteld.