03 Organisatie

Grote kerkenraad
De (grote) kerkenraad geeft leiding aan het geestelijk leven in onze gemeente. Deze wordt gevormd door de predikanten, de ouderlingen, de ouderlingen – kerkrentmeester en de diakenen. De predikanten, de ouderling-voorzitter en de ouderling-scriba zijn uit hoofde van hun functie lid van de Kleine Kerkenraad.
De (grote) kerkenraad vergadert tenminste 4 keer per jaar.

Kleine kerkenraad
Het moderamen van de (grote) kerkenraad, ook wel de Kleine Kerkenraad genoemd, is het uitvoerend orgaan van de (grote) kerkenraad en fungeert als dagelijks bestuur. Het bestaat uit de beide wijkpredikanten, een ouderling-voorzitter, een ouderling-scriba, twee pastorale ouderlingen, een ouderling-kerkrentmeester, een evangelisatieouderling, een jeugdambts-drager en een diaken.
De Kleine kerkenraad vergadert tenminste 5 keer per jaar. De leden van de Kleine Kerkenraad hebben tevens zitting in de Federatieraad.

Dagelijks bestuur
Preses (voorzitter) van beide kerkenraden is ouderling J. van der Beek, Holthuijzenstede 2, telefoon 572107.
Scriba (secretaris) is ouderling A. Brouwer, Poelweg 39, telefoon 571490, e-mail: scriba@hervormdvaassen.nl.
Assessor (waarnemend voorzitter) is beurtelings één van beide predikanten.
Post bestemd voor de kerkenraad dient gestuurd te worden naar Torenstraat 15, 8171 CP Vaassen.

Overige delen van de organisatie
Daarnaast is er een College van Kerkrentmeesters, een College van Diakenen en een Taakgroep Pastoraat. Deze Taakgroep bestaat uit beide predikanten, de pastorale ouderlingen en alle pastorale medewerkers uit beide wijken. De groep komt minimaal twee keer per jaar bijeen voor overleg.

Er is in onze gemeente een aantal werkgroepen gevormd:

Het organisatieschema is hieronder weergegeven.