Hervormde Gemeente Vaassen

1-P6080008De Hervormde Gemeente van Vaassen is een actieve en muzikale gemeente.

Grote Kerkenraad
De (grote) kerkenraad geeft leiding aan het geestelijk leven in onze gemeente. Deze wordt gevormd door de predikanten, de ouderlingen, de ouderlingen-kerkrentmeester en de diakenen. De (grote) kerkenraad vergadert tenminste 4 keer per jaar.

Kleine Kerkenraad
Het moderamen van de (grote) kerkenraad, ook wel de Kleine Kerkenraad genoemd, is het uitvoerend orgaan van de (grote) kerkenraad en fungeert als dagelijks bestuur. Het bestaat uit de beide wijkpredikanten, een ouderling-voorzitter, een ouderling-scriba, twee pastorale ouderlingen, een ouderling-kerkrentmeester, een evangelisatieouderling, een jeugdambts-drager en een diaken. De Kleine kerkenraad vergadert tenminste 5 keer per jaar. De leden van de Kleine Kerkenraad hebben tevens zitting in de Federatieraad.

Overige colleges
Uiteraard kent de gemeente ook colleges als de Kerkrentmeesters (voor het Kerkbeheer) en de Diaconie.

Belangrijke gegevens
Preses (voorzitter) van de kerkenraden is ouderling J. van der Beek, Holthuijzenstede 2, telefoon 572107.
Scriba (secretaris) is ouderling A. Brouwer, Poelweg 39, telefoon 571490, e-mail: scriba@hervormdvaassen.nl.
Assessor (waarnemend voorzitter) is beurtelings één van beide predikanten.
Post bestemd voor de kerkenraad dient gestuurd te worden naar Torenstraat 15, 8171 CP Vaassen.
De meest belangrijke adressen binnen de gemeente zijn opgenomen onder Contact. Onder Organisatie staan de afzonderlijke groepen die een functie vervullen in de gemeente opgesomd. Deze lijst is niet uitputtend. Wanneer uw activiteit erin ontbreekt kunt u dit doorgeven aan de webmaster van deze site.

Samenwerking
De Hervormde Gemeente maakt onderdeel uit van de PKN Classis Veluwe en werkt nauw samen met een aantal andere kerkelijke instellingen. Zo werd in 2009 een federatie met de plaatselijke Gereformeerde Kerk bekrachtigd en werkt de kerk in het Convent van Kerken en het Diaconaal Netwerk samen met andere kerken in respectievelijk Vaassen en Epe. Internationaal werkt de gemeente samen met het Duitse Borghorst en het Russische Gussew.