03 Organisatie

Kerkenraad
De kerkenraad geeft leiding aan het geestelijk leven in onze gemeente. Deze wordt gevormd door de predikanten, de ouderlingen, de ouderlingen – kerkrentmeester en de diakenen.
De kerkenraad vergadert tenminste 4 keer per jaar.

Dagelijks bestuur
Preses (voorzitter) van beide kerkenraden is ouderling J.G. van der Beek, Holthuijzenstede 2, telefoon 572107.
Scriba (secretaris) is ouderling A. Brouwer, Poelweg 39, telefoon 571490, e-mail: scriba@hervormdvaassen.nl.
Assessor (waarnemend voorzitter) is beurtelings één van beide predikanten.
Post bestemd voor de kerkenraad dient gestuurd te worden naar Torenstraat 6, 8171 CR Vaassen.

Overige delen van de organisatie
Daarnaast is er een College van Kerkrentmeesters, een College van Diakenen en een Taakgroep Pastoraat. Deze Taakgroep bestaat uit beide predikanten, de pastorale ouderlingen en alle pastorale medewerkers uit beide wijken. De groep komt minimaal twee keer per jaar bijeen voor overleg.

Er is in onze gemeente een aantal werkgroepen gevormd:

Het organisatieschema is hieronder weergegeven.